BHP

Oferta

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.
Na straży przestrzegania BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), która konsekwentnie egzekwuje realizację przepisów prawa pracy. Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami[1]) oraz Polskie Normy.
Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością wg ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Dlatego też organizujemy obowiązkowe szkolenia pracowników i pracodawców. W nowopowstających zakładach pracy, wdrażamy założenia przedsiębiorstwa, organizujemy stanowiska pracy,. W istniejących firmach kontrolujemy stan zakładu, sporządzamy raporty z propozycjami zmian. Zarządzamy Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Oh, I'm Late!
Blue-collar worker operating crane hook in a big factory.
Worker operating saw machine for cutting steel profiles in a factory
Worker welding in oxygen mask in a factory

Oferujemy

Powyższe punkty realizujemy w oparciu o założenia oraz przepisy:

system i regulacje prawne ochrony pracy

ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych

zagrożenia w transporcie i składowaniu materiałów

promieniowanie, oświetlenie oraz energia elektryczna i elektromagnetyczna

charakterystyka i klasyfikacja czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w procesach pracy

analiza i ocena zagrożeń zawodowych i wypadków oraz działania profilaktyczne

zagrożenia pożarowe i wybuchowe oraz ochrona ppoż

psychofizyczne właściwości człowieka w procesie pracy

nadzór nad warunkami pracy i wzmożona ochrona pracy – ochrona środowiska naturalnego.

Kodeks Pracy,

rozporządzenia Rady Ministrów,

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

Polskie Normy i Normy Branżowe.

Zakres tych czynności dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Warto pamiętać, że jedna złotówka wydana na sprawy BHP pozwala bardzo często zaoszczędzić dziesiątki złotych niepotrzebnie zapłaconej kary.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób.